Nordwood Themes Q8u1ygbarqk Unsplash
Finanse,  Firma,  Gospodarka

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie „PPK”, to niedawno wprowadzony system częściowo dobrowolnego oraz całkowicie prywatnego oszczędzania długoterminowego dla osób fizycznych będących pracownikami. System ten jest współfinansowany przez państwo, pracodawców oraz pracowników. Głównymi celami pracowniczych planów kapitałowych są przede wszystkim: podniesienie bezpieczeństwa obywateli po ich przejściu na emeryturę oraz rozwój polskiej gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększaniu liczby i dochodów przedsiębiorstw.

Pracownicze plany kapitałowe uregulowane zostały w ustawie z dnia 4 października 2018 roku, której to przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.

Automatycznie, każda osoba w przedziale od 18 do 54 roku życia, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę zostanie automatycznie zapisana do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jednakże każda osoba (pracownik) ma pełne prawo do rezygnacji z uczestnictwa, i w związku z tym, oszczędzania w ramach PPK. Aby skutecznie zrezygnować z udziału w planie kapitałowym należy złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Pracodawca nie ma prawa w jakikolwiek sposób wymusić na pracownikach z rezygnacji z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Każdy taki przypadek powinien zostać zgłoszony do odpowiednich organów, np. Państwowej Inspekcji Pracy.

Wpłaty na indywidualne konto pracownika w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzić będą z trzech źródeł: od państwa, od pracodawcy i od pracownika. Opłata podstawowa, jaka jest obowiązkowa dla pracownika, wynosi 2% wynagrodzenia brutto pracownika. Dodatkowo może on dokonywać dobrowonych wpłat w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca natomiast zobowiązany będzie do dokonywania wpłat w wysokości 1, 5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dobrowolnie będzie mógł dokonywać dodatkowych wpłat w wysokości do 2, 5% wynagrodzenia pracownika. Państwo natomiast wpłaci 250 zł tytułem opłaty powitalnej w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz 240 zł rocznie.

Jedną z zalet jest fakt, że ze środków zgromadzonych na koncie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych skorzystać można jeszcze przed przejściem na emeryturę. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli wypłata środków dokonana będzie przed ukończeniem 60 roku życia, to należy wtedy zapłacić podatek od zysków kapitałowych.