you-x-ventures-AU4U_Z6wzXE-unsplash
Ekonomia,  Gospodarka

Co to jest gospodarka rynkowa?

Gospodarka rynkowa to rodzaj gospodarki, w której różne istniejące w niej jednostki podejmują decyzje kierując się zasadami rynku popytu i podaży oraz opierają się na konkurencyjności i dążą do osiągnięcia własnego zysku. Do jednostek tych zaliczamy wszystkie podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, firmy, instytucje finansowe oraz rząd.


System ten funkcjonuje we wszystkich krajach rozwiniętych. Systemy te różnią się tylko nieznacznymi elementami w rożnych krajach jednaj jej fundamentalne założenie pozostaje niemienione w każdym kraju o gospodarce rynkowej.

Głównym założeniem istnienia gospodarki rynkowej w poszczególnych krajach jest dominacja własności prywatnej nad państwową. Dominacja ta przejawia się w tym, że przedsiębiorstwa akcyjne w danym kraju wytwarzają większość kapitału produkcyjnego, zatrudniają oni znaczną część kapitału ludzkiego oraz osiągają znaczne zyski.

W gospodarce rynkowej prym wiedzie obecnie własność prywatna jej podmiotów takich jak: instytucje finansowe, przede wszystkim banki, giełdy, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa. Podmioty te są uczestnikami rynku w zakresie produkcji, pracy czy wymiany handlowej, giełdowej. W zależności, którą grupę prezentują występują w jednej z dwóch ról: nabywcy lub sprzedawcy. Podmioty te posiadają pełną niezależność podczas podejmowania decyzji i zawsze kierują się własnym interesem. Sprawnie funkcjonujący rynek w gospodarstwie rynkowej w perspektywie czasu wpływa na wiele pozytywnych zmian w społeczeństwie, takich jak poprawa jakości życia społeczeństwa oraz jego rozwój i edukacja. Do sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej potrzebna jest współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w tym rynku.

Charakterystyczne cechy gospodarki rynkowej.

Do charakterystycznych cech gospodarki rynkowej zalicza się:

  • przedmioty wymiany,
  • podział pracy,
  • ekonomiczne wyodrębnienie się producentów,
  • środki określenia wartości wytwarzanych produktów,
  • miejsca jej przeprowadzenia,
  • wpływ na ich przebieg instytucji i organizacji pozaekonomicznych.