christopher-burns-Wiu3w-99tNg-unsplash
Biznes,  Ekonomia,  Rozwój

Czym jest PPK i kto jest dla uprawniony do korzystania?

PPK czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy zostały stworzone w celu wygenerowania kapitału aby pracownicy, którzy ukończyli 60 rok życia mogli korzystać ze zgromadzonego kapitału i zaspokajać w tym czasie wszystkie potrzeby finansowe.

Pracowniczy Plan Kapitałowy realizuje się w Polsce we współpracy z pracodawcami oraz państwem. Ten powszechny system oszczędzania jest dostępny dla pracowników. Formalnie to pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej, z którą będzie współpracował. Następnie ta instytucja otwiera imienny rachunek dla tego pracownika, na którym będzie on gromadził swoje oszczędności. Wpłat na konto będzie również dokonywał pracodawca jednakże jedynym podmiotem uprawnionym do ewentualnej rezygnacji z członkostwa będzie pracownik.

Głównym celem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zachęcenia pracowników do efektywnego oszczędzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w późniejszym latach życia. Wypłata będzie możliwa po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia. Założonym jest aby wspomniane plany były powszechne. Oznacza to że wszystkie firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników będą zobowiązane do przystąpienia do programu oraz zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, pod warunkiem, że zatrudniają co najmniej jedną osobę w swoim przedsiębiorstwie. Środki nagromadzone na indywidualnych kontach będą posiadać charakter prywatny, oraz będą podlegać dziedziczeniu.

Do instytucji, które oferować będą PPK należą między innymi:

  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • pracownicze towarzystwo emerytalne,
  • zakład ubezpieczeń,
  • powszechne towarzystwo emerytalne (PTE),

pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Instytucje takie powinny mieć minimalne 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Muszą posiadać kapitał własny w określonej wielkość, czyli co najmniej 25 mln złotych. Instytucje te będą zarządzać zgromadzanymi kapitałami w ustalony przez ustawę sposób. W przypadku zmiany sytuacji życiowej pracownika i chęci wypłacenia jego środków przed 60 rokiem życia będzie miał taką możliwość, jednakże poniesie z tego tytułu tratę części środków.