jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash
Ekonomia,  Gospodarka

PKB i jego wzrost

Tempo wzrostu PKB mierzy szybkość wzrostu gospodarki. Dokonuje tego poprzez porównanie jednej czwartej produktu krajowego brutto z poprzednim kwartałem. PKB mierzy wydajność ekonomiczną narodu.

Produkt krajowy brutto (PKB) to miara aktywności gospodarczej, zdefiniowana jako wartość wszystkich wytworzonych towarów i usług, pomniejszona o wartość wszelkich towarów lub usług użytych do ich wytworzenia. Obliczenie rocznej stopy wzrostu wolumenu PKB ma na celu umożliwienie porównań dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno w czasie, jak i pomiędzy gospodarkami o różnych rozmiarach. W celu pomiaru tempa wzrostu PKB pod względem wielkości PKB w cenach bieżących wycenia się w cenach z poprzedniego roku, a tak obliczone zmiany wielkości są nakładane na poziom roku referencyjnego; nazywa się to serią połączoną łańcuchem. W związku z tym zmiany cen nie zawyżą stopy wzrostu.

Tempo wzrostu PKB zależy od czterech składników PKB. Głównym motorem wzrostu PKB jest konsumpcja osobista. Obejmuje to kluczowy sektor sprzedaży detalicznej. Drugi element to inwestycje biznesowe, w tym poziomy budowy i zapasów. Wydatki rządowe są trzecim motorem wzrostu. Jego największe kategorie to świadczenia z zabezpieczenia społecznego, wydatki na obronę i świadczenia Medicare. Rząd często zwiększa wydatki na ożywienie gospodarki podczas recesji. Czwarty to handel netto.

Biuro Analiz Ekonomicznych wykorzystuje realny PKB do pomiaru stopy wzrostu PKB. Realny PKB usuwa efekt inflacji. Mimo że stopa wzrostu jest podawana kwartalnie, BEA dokonuje jej w ujęciu rocznym. Dzięki temu może porównać wzrost z poprzedniego roku.
Innymi słowy, w dowolnym kwartale BEA podaje, jaki jest PKB na dany rok. To usuwa efekt pór roku. Jeśli BEA tego nie zrobi, zobaczysz ogromny skok PKB i stopy wzrostu w każdym czwartym kwartale. Jest tak, ponieważ sezon świątecznych zakupów stanowi największą część rocznego spożycia osobistego.

Polska zajmuje 38 miejsce na świecie pod względem wzrostu PKB według danych z 2018 roku. Pierwsze miejsce zajmuje natomiast Libia a ostatnie Wenezuela.