adeolu-eletu-unRkg2jH1j0-unsplash
Gospodarka,  Rozwój

Jakie są wskaźniki wzrostu gospodarczego?

Wskaźniki wzrostu gospodarczego to zespół danych statystycznych, na podstawie których można ocenić stan, jakość i kierunek w jakim zmierza dana gospodarka.

Generalnie wskaźniki te dzielą się na dwie grupy, te o charakterze ilościowym, czyli opisujące wszystkie aspekty, które można przeliczyć na pieniądze, na przykład PKB i jakościowym, opisujące poziom życia w danym kraju, na przykład wskaźnik ubóstwa. Do najważniejszych wskaźników ilościowych można zaliczyć:
PKB – czyli produkt krajowy brutto. Opisuje wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, przez firmy krajowe i zagraniczne, najczęściej w interwale rocznym.
PNB – produkt narodowy brutto. Różni się od PKB tym, że w PNB brane są pod uwagę tylko firmy z kapitałem krajowym.
Wysokość stopy procentowej – cena, którą należy zapłacić za pożyczanie pieniądza.
Stopa inflacji – mówiąca o tym, jak szybko wzrastają ceny w gospodarce.
Parytet siły nabywczej – ukazuje różnice w cenach podstawowych produktów pomiędzy krajami.
Wysokość deficytu budżetowego – pokazuje, o ile wyższe są wydatki danej gospodarki od jej realnych dochodów, w danym okresie rozliczeniowym.

Wskaźniki ilościowe dobrze opisują stan gospodarki, jednak do oceny poziomu życia potrzebne są wskaźniki jakościowe, takie jak:
Wskaźnik zatrudnienia – mówi jaki odsetek ludzi, w wieku między 15 a 64 lata pracuje zawodowo.
Efektywna stawka opodatkowania – informuje o faktycznej wartości opodatkowania dochodu.
Rozmiar sektora bankowego w stosunku do PKB – pokazuje, jaki procent PKB należy do sektora bankowego.
Rozmiar inwestycji w stosunku do PKB – opisuje odsetek PKB, który jest wydawany na inwestycje, badania.
Wskaźnik aktywności gospodarczej – różnica między odsetkiem firm, które prognozują wzrost aktywności gospodarczej, do przedsiębiorców prognozujących jej spadek.
Istnieją również bardziej przyziemne wskaźniki jakościowe, a są nimi:
Liczba przyznawanych patentów
Poziom analfabetyzmu
Wskaźnik ubóstwa społecznego
Wskaźnik scholaryzacji
Ilość dóbr, takich jak samochody, mieszkania, komputery na 1000 mieszkańców.

Jak widać, istnieje wiele wskaźników opisujących gospodarkę państwa i możemy z nich wyczytać naprawdę sporo informacji na temat jej stanu.